HOME > 스페셜PC > 서버 워크스테이션 컴퓨터   
쿨젠[워크스테이션]W1

Intel Xeon E-2124 (3.4GHz/4Core/4Thread) / DDR4 8GB  / Intel C246 / SSD 250G / 500W  / OS 미포함 / 사양변경가능
1,026,400
쿨젠[서버]S1
 

Intel Xeon E-2124G (3.4GHz/4Core/4Thread) / DDR4 8GB  / Intel C246 / SSD 500G / 500W  / OS 미포함 / 사양변경가능
1,037,200
쿨젠[서버]S2

Intel Xeon E-2174G (3.8GHz/4Core/8Thread) / DDR4 16GB  / Intel C246 / SSD 500G / 500W  / OS 미포함 / 사양변경가능
1,221,800
쿨젠[워크스테이션]W2

Intel Xeon E-2134 (3.5GHz/4Core/8Thread) / DDR4 16GB  / Intel C246 / SSD 250G / 500W  / OS 미포함 / 사양변경가능
1,226,600
쿨젠[서버]S3

Intel Xeon E-2176G (3.7GHz/6Core/12Thread) / DDR4 16GB  / Intel C246 / SSD 500G / 500W  / OS 미포함 / 사양변경가능
1,360,400
쿨젠[워크스테이션]W3

Intel Xeon E-2176G (3.7GHz/6Core/12Thread) / DDR4 16GB  / Intel C246 / SSD 500G / 500W  / OS 미포함 / 사양변경가능
1,552,400
쿨젠[서버]S4

인텔 제온 스케일러블 실버 4114 x 2EA (2.2GHz/10Core/20Thread/2CPU) / DDR4 16GB ECC / Intel C621 / SSD 500G  / 1000W 80PLUS / 렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
3,984,000
쿨젠[워크스테이션]W4

인텔 제온 스케일러블 실버 4114 x 2EA (2.2GHz/10Core/20Thread/2CPU) / DDR4 16GB ECC / Intel C621 / RTX3070 / SSD 500G  / 1200W 80PLUS / (렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
4,610,000
쿨젠[서버]S5

인텔 제온 골드 6130 x 2EA (2.1GHz/16Core/32Thread/2CPU) / DDR4 32GB ECC / Intel C621 / SSD 500G  / 1000W 80PLUS / (렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
7,664,600
쿨젠[워크스테이션]W5

인텔 제온 골드 6130 x 2EA (2.1GHz/16Core/32Thread/2CPU) / DDR4 32GB ECC / RTX3070 / Intel C621 / SSD 500G / 1200W 80PLUS / 타워형 케이스 (렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
8,550,600
쿨젠[서버]S6

인텔 제온 골드 6148 x 2EA (2.4GHz/20Core/40Thread/2CPU) / DDR4 32GB ECC / Intel C621 / SSD 500G  / 1200W 80PLUS / (렉타입 변경가능) / OS 미포함 / 사양변경가능
11,206,900    1